Zastupovanie


Advokátska kancelária JUDr. Miroslava Michaličku vykonáva odborné právne zastupovanie klientov v konaní pred súdmi a inými orgánmi verejnej správy ako aj právne zastupovanie v konaniach voči iným právnym subjektom, napr. obchodným partnerom.

Advokátska kancelária vykonáva svoju odbornú činnosť v zastupovaní klientov v sporových a nesporových konaniach predovšetkým v týchto právnych odvetviach:

   1. obchodné právo
    • vymáhanie pohľadávok (peňažných, nepeňažných) z obchodného styku, bezdôvodného obohatenia alebo náhrady škody
    • majetkové sporové konania
    • konania o zápis alebo zmenu zápisu zapisovaných údajov do obchodného registra
   2. insolvenčné (konkurzné, reštrukturalizačné a oddlžovacie) právo
    • konkurzné konanie
    • reštrukturalizačné konania
    • oddlžovacie konania
   3. občianske právo
    • konania o určenie vlastníctva alebo práva, o vydanie vecí alebo vypratanie
    • konania o zrušenie a vysporiadania podielového alebo bezpodielového spoluvlastníctva
    • vymáhanie pohľadávok
    • konania pre zápis a výmaz práv k nehnuteľnostiam
    • exekučné konanie
    • konania pre ochranu osobnostných práv
   4. cudzinecké právo
    • konanie o udelenie krátkodobého pobytu pred orgánmi cudzineckej polície
    • konanie o udelenie dlhodobého pobytu pred orgánmi cudzineckej polície
    • odvolacie konanie voči rozhodnutiam orgánov cudzineckej polície
   5. medzinárodné obchodné a súkromné právo
    • cezhraničné vymáhanie pohľadávok
    • zastupovanie v súdnych a iných konaniach
   6. správne právo
    • správne konanie
    • priestupkové konanie
   7. pracovné právo
    • určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
    • hmotná zodpovednosť zamestnanca
    • zodpovednosť zamestnávateľa
   8. trestné právo
    • podnety a oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu
    • obhajoba obvinených v prípravnom konaní
    • obhajoba obžalovaných na hlavnom pojednávaní
    • uplatňovanie nárokov poškodených
    • zastupovanie pri podmienečnom prepustení odsúdených
   9. rodinné právo
    • rozvodové konanie
    • výživné
    • zverenie maloletého dieťaťa do starostlivosti rodičov
    • úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom