Právne poradenstvo


Advokátska kancelária JUDr. Miroslava Michaličku vykonáva odborné právne poradenstvo, právnu pomoc, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych analýz a správa majetku klientov. Advokátska kancelária poskytuje poradenstvo a prípravu dokumentov v tých právnych odvetviach, v ktorých poskytuje svojim klientom aj zastupovanie.

Odborné právne poradenstvo vykonávame najmä v týchto právnych odvetviach:

  1. obchodné právo
   • spisovanie a pripomienkovanie zmlúv (obchodné záväzkové právo)
   • právo obchodných spoločností (zakladanie, zmeny a transformácie obchodných spoločností)
   • likvidácie spoločností
  2. insolvenčné (konkurzné, reštrukturalizačné a oddlžovacie) právo
   • analýza subjektu pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu, alebo povolenia reštrukturalizácie
   • analýza predĺženia spoločnosti, analýza platobnej neschopnosti, posudzovanie odporovateľnosti právnych úkonov
   • analýza reštrukturalizačného posudku, reštrukturalizačného plánu a reštrukturalizačného procesu a metód reštrukturalizácie
   • analýza konkurzného konania
  3. občianske právo
   • spisovanie a pripomienkovanie zmlúv (záväzkové právo)
   • zabezpečovanie záväzkov
   • majetkové právo, podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo
   • vecné práva a práva k nehnuteľnosťami
   • exekučné právo
   • ochrana osobnostných práv
  4. cudzinecké právo
   • spisovanie žiadosti o udelenie krátkodobého pobytu a príprava podkladov pre udelenie pobytu
   • spisovanie žiadosti o udelenie krátkodobého pobytu a príprava podkladov pre udelenie pobytu
   • vyhotovovanie odvolaní voči rozhodnutiam orgánov cudzineckej polície
  5. medzinárodné obchodné a súkromné právo
   • medzinárodné záväzkové vzťahy
   • uznanie výkonu rozhodnutia cudzieho štátneho orgánu
  6. správne právo
   • právne analýzy procesov správnych orgánov
   • právne analýzy disciplinárnych a priestupkových procesov
  7. pracovné právo
   • príprava zmlúv a dohôd z oblasti pracovného práva a práva odborových organizácii
   • právne analýzy pracovnoprávnych sporov a procesov
  8. trestné právo
   • právne analýzy konaní a procesov hraničiacich s trestnou zodpovednosťou
   • právne analýzy hospodárskej a ekonomickej kriminality
   • právne analýzy poškodzovania veriteľa a konkurzných trestných činov
  9. rodinné právo
   • príprava rodičovských dohôd o úprave práv a povinností k maloletým deťom
   • právne analýzy rodinnoprávnych vzťahov