Správcovská činnosť


JUDr. Miroslava Michalička vykonáva činnosť insolvenčného správcu v Bratislavskom, Trnavskom, a Nitrianskom kraji v reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích (osobný bankrot) súdnych konaniach. Cieľom všetkých insolvenčných procesov je pomerné uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok zväčša z majetku dlžníka (úpadcu), na ktorého je vyhlásený konkurz alebo bola povolená reštrukturalizácia. Cieľom osobného bankrotu je zároveň oddlženie fyzickej osoby (zbavenie sa dlhov).

Doterajšia dlhodobá odborná prax správcu pri výkone jeho činnosti vo všetkých typoch insolvenčných procesov je garanciou profesionálne a kvalitne poskytnutých služieb správcu od roku 2010.

Správcovská kancelária JUDr. Miroslava Michaličku počas jej dlhoročnej činnosti realizovala množstvo prípadov. Našu klientelu tvoria predovšetkým podnikateľské subjekty, zväčša firmy avšak realizujeme aj výkon činnosti správcu v procese osobného bankrotu s čím máme rovnako veľké množstvo praktických skúseností.

Našim cieľom pri realizácii insolvenčných konaní je dosiahnuť okrem najlepšieho výnosu pre veriteľov zároveň vzájomne korektné vzťahy ako s veriteľmi tak so samotným dlžníkom alebo úpadcom.