Konkurz


Základnou úlohou konkurzného konania právnickej osoby je postupné speňaženie majetku dlžníka a úhrada záväzkov veriteľov. Konkurzné konanie prebieha tak, že konkurzný správca postupne speňažuje (rozpredáva) majetok dlžníka (úpadcu), z ktorého uhrádza pomerne záväzky (dlhy) dlžníka, a to do vtedy a) až úplne speňaží všetok majetok dlžníka alebo b) až uhradí všetky záväzky (dlhy) dlžníka.
Cieľom konkurzu je v čo najvyššej miere uspokojiť veriteľov dlžníka, pričom veritelia sú uspokojovaný v zásade pomerne. Pomerné uspokojovanie znamená, že každý veriteľ je uspokojený zo speňaženého majetku v pomere, ktorý zodpovedá výške jeho pohľadávky ku sume všetkých prihlásených pohľadávok veriteľov. Miera uspokojenia jedného veriteľa, teda závisí od hodnoty speňaženého majetku a od celkovej sumy všetkých prihlásených pohľadávok veriteľov v konkurze.

 

Konkurzné konanie Právnickej osoby resp. Podnikateľa – Zjednodušene

 

1. Návrh

Konkurz sa začína na návrh, ktorý sa podáva na príslušný súd. Návrh môže podať predovšetkým sám dlžník alebo veriteľ. Veriteľ však musí súdu preukázať, že veriteľov v rovnakom postavení ako je navrhujúci veriteľ je viacero a že dlžník neslnil svoje peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi v lehote dlhšej ako 30 dní po lehote splatnosti záväzkov. Rovnako pohľadávka navrhujúceho veriteľa musí byť náležitým spôsobom verifikovaná (napr. exekučný titul). Dlžník môže vyhlásiť konkurz aj sám na seba, čím sa predpokladá, že sa stal insolventným. Veriteľ môže podať návrh na konkurz právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa. Fyzická osoba podnikateľ však nemôže sám na seba podľa návrh na konkurz podľa tejto úpravy, pre tento účel slúži inštitút oddlženia (osobného bankrot) .
Súčasťou návrhu a) ak podáva návrh veriteľ, je dôkaz ktorým veriteľ preukáže existenciu svojej pohľadávky a ktorým odôvodní platobnú neschopnosť dlžníka alebo po b) ak podáva návrh dlžník, je súčasťou návrhu zoznam jeho majetku, zoznam záväzkov, zoznam spriaznených osôb a účtovná závierka ak je dlžník povinný viesť účtovníctvo.
Spolu s návrhom je potrebné súdu uhradiť preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu konkurzného konania. Výška preddavku je vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby 1.500 Eur.
Na základe predloženého návrhu súd v lehote 15 dní začne konkurzné konania.

 

2. Predbežná správa

Na základe predloženého návrhu, súd preskúma majetok dlžník a ak má o rozsahu majetku dlžníka pochybnosti určí predbežného správcu a touto úlohu ho poverí. Ak sa podarí predbežnému správcovi vyšetrovaním zistiť, že majetok dlžníka právnickej osoby má hodnotu viac ako 6.600 Eur súd vyhlási konkurz na majetok dlžníka. Ak predbežný správca nezistí majetok aspoň v uvedenej výške, súd konkurz nevyhlási a rozhodne o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku.

 

3. Alternatíva:

3.a Zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku a Zrušenie právnickej osoby

Ak predbežný správca nezistí majetok v určenej výške, súd rozhodne o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku následkom čoho je, že súd podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka zo zákona rozhodne o zrušení spoločnosti. Po zrušení spoločnosti súdom nasleduje výmaz spoločnosti z obchodného registra súdom. Táto úprava zrušenia sa však vzťahuje len na právnickú osobu – obchodnú spoločnosť, u ktorej sa v procese konkurzu nezistil dostatočný majetok na prevádzku konkurzu (výška záväzkov pritom nie je rozhodujúca).

 

3.b Vyhlásenie konkurzu

Ak predbežný správca zistí majetok v určenej výške súd vyhlási konkurz. Po vyhlásení konkurzu sú veriteľa oprávnení uplatniť svoje pohľadávky v konkurze, na základe čoho budú môcť byť ich pohľadávky po speňažovaní pomerne uspokojené. Bez prihlásenia pohľadávok nie je možné pohľadávku, ktorá vznikla pred vyhlásením konkurzu uspokojiť. Po prihlásení pohľadávok prebieha schôdza veriteľov, na ktorej si veritelia volia svojich zástupcov (veriteľský výbor alebo zástupcu veriteľov). Na základe rozhodnutia zástupcov veriteľov pristupuje správca postupne k speňažovaniu majetku dlžníka. Po speňažení nasleduje pomerná úhrada pohľadávok veriteľom (rozvrh). Celý proces je pod prísnym dohľadom súdu, ktorý rozhoduje o záverečnom rozvrh výťažku zo speňažovania majetku dlžníka.

 

4. Záver – zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku a Zrušenie právnickej osoby

Ak je výsledok konkurzného konania úplné speňaženie majetku dlžníka, súd rozhodne o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku. Následne podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka na základe zrušenia konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, súd zo zákona rozhodne o zrušení spoločnosti, čoho výsledkom je výmaz spoločnosti z obchodného registra. Táto úprava zrušenia sa však vzťahuje len na právnickú osobu – obchodnú spoločnosť.