Členstvo a referencie


JUDr. Miroslav Michalička vykonáva činnosť správcu pre konkurzné, reštrukturalizačné a oddlžovacie konania a je zapísaným v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zákonom č. 8/2005 Z.z. o správcoch pod zn. S1398.

 

Z doterajšej činností správcu uvádzame príkladmo niektoré insolvenčné konania, v ktorých vykonával JUDr. Miroslav Michalička funkciu správcu.

Niektoré konkurzné konania právnických osôb, v ktorých vykonával JUDr. Miroslav Michalička funkciu konkurzného správcu:

JUDI, s.r.o.
SOVEREIGN SLOVAKIA s.r.o.
KOVOTVAR, v.d.
B.E.N., s.r.o.
DREIM SK, s.r.o.
EKOPROD, spol. s r.o.
MANA MODAA, s.r.o.
MOLITAN – SLOVAKIA, s.r.o.
OWEBU Nitra, spol. s r.o.
First Montana Technology s. r. o.
Holzhäuer Slovakia, s.r.o.
I. Servis 2000, spol. s r.o.
Vehicli, s.r.o.
Jex, s.r.o.

 

Niektoré reštrukturalizačné konania, v ktorých vykonával JUDr. Miroslav Michalička funkciu reštrukturalizačného a dozorného správcu:

KOVOTVAR, v.d.
B.E.N., s.r.o.
VADUAL LOGISTIK, spol. s r.o.
First Montana Technology s. r. o.

 

Referencie z médii: