Reštrukturalizácia


Základnou úlohou reštrukturalizačného konania právnickej osoby je dospieť k dohode dlžníka s jeho veriteľmi o uspokojení záväzkov dlžníka prostredníctvom niektorej z metód reštrukturalizácie alebo kombináciou viacerých z nich.
Výsledkom reštrukturalizačného proces musí byť vyššie uspokojenie pohľadávok veriteľov dlžníka, ako by tomu bolo v prípadnom konkurznom konaní.

Reštrukturalizačné konanie Právnickej osoby – Zjednodušene

 1. Reštrukturalizačný posudok a Návrh na povolenie reštrukturalizácie
  Ak dlžníkovi hrozí úpadok (platobná neschopnosť alebo predĺženie), alebo je v úpadku môže požiadať správcu o vypracovanie reštrukturalizačného posudku. Reštrukturalizačný posudok je analýza hospodárskej situácie dlžníka, pre posúdenie uskutočniteľnosti reštrukturalizácie dlžníka. Ak správca reštrukturalizáciu odporučí, dlžník alebo veriteľ (so súhlasom dlžníka) môže podať na príslušný súd návrh na povolenie reštrukturalizácie.
  K návrhu na povolenie reštrukturalizácie navrhovateľ pripojí okrem reštrukturalizačného posudku zoznam majetku, záväzkov a spriaznených osôb dlžníka, zoznam určených právnych úkonov dlžníka a poslednú účtovnú závierku dlžníka.
 2. Začatie reštrukturalizácie – ochrana pred veriteľmi
  Súd na základe predloženého návrhu v lehote 15 dní začne reštrukturalizačné konanie. Začatím reštrukturalizačného konania je zo zákona poskytnutá ochrana dlžníkov pred jeho veriteľmi spočívajúca najmä v tom, že prebiehajúce exekučné konania voči dlžníkovi sa prerušujú a nové exekučné konania počas tohto obdobia voči dlžníkovi nemožno začať, ďalej nemožno realizovať výkon zabezpečovacích práv (napr. záložného práva), existujúce pohľadávky nemožno voči dlžníkovi započítať a pod.
 3. Povolenie reštrukturalizácie
  Ak sú splnené zákonné podmienky súd do 30 dní od začatia reštrukturalizácie vydá uznesenie o povolení reštrukturalizácie. V uznesení o povolení reštrukturalizácie súd okrem iného ustanoví správcu náhodným výberom a vyzve veriteľov aby si v lehote 30 dní prihlásili svoje pohľadávky do reštrukturalizácie u správcu (na prihlášky doručené po tejto lehote sa neprihliada). Účinky povolenej reštrukturalizácie spočívajú napr. v tom, že prerušené exekučné konania sa zastavujú, prebiehajúce súdne konania voči dlžníkovi vo veci vymáhania pohľadávok sa prerušujú a pod.
  Po prihlásení a zistení pohľadávok správca zorganizuje prvú schôdzu veriteľov, na ktorej si veritelia spomedzi seba zvolia svojich zástupcov – veriteľský výbor.
 4. Reštrukturalizačný plán
  Ak podal návrh na reštrukturalizáciu dlžník, dlžník zároveň vypracuje a predloží reštrukturalizačný plán veriteľom na schválenie a následne súdu na potvrdenie. Ak návrh na reštrukturalizáciu podal veriteľ, reštrukturalizačný plán vypracuje a predkladá veriteľom na schválenie a následne súdu na potvrdenie správca. Reštrukturalizačný plán sa skladá z dvoch častí, z opisnej a záväznej, pričom opisná časť plánu obsahuje analýzu použitých metódy reštrukturalizácie, ako je napr. zmena pohľadávok (najčastejšia metóda) (realizuje sa formou predĺženia lehoty splatnosti pohľadávok, ich čiastočným odpustením a pod.), prevod majetku dlžníka, prevod podniku dlžníka, vydanie akcií alebo majetkových účastí dlžníka, fúzia, akvizícia alebo rozdelenie dlžníka, zmena právnej formy, zmena majetkových práv spoločníkov a pod. Obsahom záväznej časti plánu je v podstate výsledná dohoda medzi veriteľom, dlžníkom (a prípadne treťou osobou) o ich vzájomných právach a o plnení záväzkov v období po skončení reštrukturalizácie.
  Reštrukturalizačný plán sa predkladá veriteľskému výboru v lehote 90 dní od povolenia reštrukturalizácie (ak o predĺžení tejto lehoty nerozhodol veriteľský výbor). Ak veriteľský výbor reštrukturalizačný plán schváli, je reštrukturalizačný plán následne predložený na schválenie schôdzi veriteľov. Na záver rozhoduje o potvrdení reštrukturalizačného plánu súd.
 5. Skončenie reštrukturalizácie
  Prílohu uznesenia o potvrdením reštrukturalizačného plánu súdu je reštrukturalizačný plán. Uznesením o potvrdení reštrukturalizačného plánu súd zároveň rozhodne o ukončení reštrukturalizácie. Týmto rozhodnutím súdu sa stáva reštrukturalizačný plán účinným voči všetkých účastníkom plánu. Dlžník je na základe plánu povinný plniť svoje záväzky z plánu veriteľom a veritelia sú oprávnení počas účinnosti plánu požadovať od dlžníka iba to čo je povinnosťou dlžníka podľa reštrukturalizačného plánu.
 6. Dozorná správa
  Obsahom reštrukturalizačného plánu môže byť aj dohoda vychádzajúca zväčša z požiadavky veriteľov o zavedení dozornej správy nad dlžníkom po skončení reštrukturalizácie, počas obdobia plnenia reštrukturalizačného plánu. Dozornú správu vykonáva v reštrukturalizačnom pláne určený správca, pričom nad dlžníkom vykonáva dohľad, informuje veriteľov a súd o plnení reštrukturalizačného plánu a schvaľuje významné právne úkony dlžníka.