Representation


Advokátska kancelária JUDr. Miroslava Michaličku vykonáva odborné právne zastupovanie klientov v konaní pred súdmi a inými orgánmi verejnej správy ako aj právne zastupovanie v konaniach voči iným právnym subjektom, napr. obchodným partnerom.

Advokátska kancelária vykonáva svoju odbornú činnosť v zastupovaní klientov v sporových a nesporových konaniach predovšetkým v týchto právnych odvetviach:

 1. obchodné právo
  • vymáhanie pohľadávok (peňažných, nepeňažných) z obchodného styku, bezdôvodného obohatenia alebo náhrady škody
  • majetkové sporové konania
  • konania o zápis alebo zmenu zápisu zapisovaných údajov do obchodného registra
 2. insolvenčné (konkurzné, reštrukturalizačné a oddlžovacie) právo
  • konkurzné konanie
  • reštrukturalizačné konania
  • oddlžovacie konania
 3. občianske právo
  • konania o určenie vlastníctva alebo práva, o vydanie vecí alebo vypratanie
  • konania o zrušenie a vysporiadania podielového alebo bezpodielového spoluvlastníctva
  • vymáhanie pohľadávok
  • konania pre zápis a výmaz práv k nehnuteľnostiam
  • exekučné konanie
  • konania pre ochranu osobnostných práv
 4. medzinárodné obchodné a súkromné právo
  • cezhraničné vymáhanie pohľadávok
  • zastupovanie v súdnych a iných konaniach
 5. správne právo
  • správne konanie
  • priestupkové konanie
 6. pracovné právo
  • určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
  • hmotná zodpovednosť zamestnanca
  • zodpovednosť zamestnávateľa
 7. trestné právo
  • podnety a oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu
  • obhajoba obvinených v prípravnom konaní
  • obhajoba obžalovaných na hlavnom pojednávaní
  • uplatňovanie nárokov poškodených
  • zastupovanie pri podmienečnom prepustení odsúdených
 8. rodinné právo
  • rozvodové konanie
  • výživné
  • zverenie maloletého dieťaťa do starostlivosti rodičov
  • úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom