Členstvo a referencie


Advokát JUDr. Miroslav Michalička je členom Slovenskej advokátskej komory s por. č. 4793 na základe splnenia podmienok členstva, po vykonaní odbornej praxe a po zložení advokátskej skúšky v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

JUDr. Miroslav Michalička je rozhodcom Slovenského stáleho rozhodcovského súdu, ktorý je vedený v zozname stálych rozhodcovských súdov Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z.z.

 

Referencie z médii:

 

Advokátska kancelária JUDr. Miroslava Michaličku poskytuje právne služby pre obchodné spoločnosti, fyzické a právnické osoby, podnikateľov aj nepodnikateľov. Stručne menujeme niektoré právnické osoby, ktorým Advokátska kancelária JUDr. Miroslava Michaličku poskytuje právne služby.

ZO Združenie odborárov jadrovej energetiky Slovenska
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
obec Budmerice
Lesnícka informačná spoločnosť, a.s.
Achilles Information Slovakia s.r.o.
LAMINUM, s.r.o.
LIC technika. s.r.o.
DAHO SOLUTIONS s.r.o.
PSS Svidník, a.s.
AUTOVRAKY s.r.o.
Courbis s.r..o.
JOLI s.r.o.
DETOX s.r.o.

 

 

Advokát JUDr. Miroslav Michalička v týždenníku Trnavsko zameranom na sekciu realít a stavebníctva uviedol niekoľko článkov pod názvom PRÁVNA PORADŇA. Články nemajú odborný charakter a sú určené pre širokú laickú verejnosť. Obsahovo vychádzajú z otázok čitateľov a zaoberajú sa predovšetkým majetkovo právnymi otázkami.