Kontakt


JUDr. Miroslav Michalička, advokát a správca  English

je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, štúdium ukončil v roku 2004, rovnako na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave absolvoval rigoróznu skúšku v roku 2011.
Je členom Slovenskej advokátskej komory od roku 2008, kde je zapísaný pod č. 4793.
Prípravu na výkon funkcie správcu realizoval v roku 2010 a od tohto roku vykonáva činnosť ako konkurzný, reštrukturalizačný, dozorný a oddlžovací správca pre právnické a fyzické osoby. Zapísaný je v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod zn. S1398.
Je rozhodcom Slovenského stáleho rozhodcovského súdu od roku 2009.

Email: advokat @ michalicka . sk, spravca @ michalicka . sk

 

 

 

JUDr. Oľga Talyzina, právnička  English Russia

je absolventkou Právnickej fakulty Omskej štátnej univerzity F. M. Dostojevského v Omsku, Ruská federácia, štúdium ukončila v roku 2014.
Je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, štúdium ukončila v roku 2016, rovnako na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave absolvoval rigoróznu skúšku v roku 2018.

Email: office @ michalicka . sk

 

 

 

 

MICHALIČKA advokáti s.r.o.

Sídlo:                                                                                        Pobočka:
Halenárska 18                                                                       Konventná 6
917 01 Trnava                                                                        811 03 Bratislava

Telefón: 033 3702 120                                                       Telefón: 02 3810 2782

Email: office@michalicka.sk

Web: www.michalicka.sk

IČO: 53 309 936, DIČ: 2121324359                                Akceptujeme platbu platobnými kartami:  
elektronická schránka č. E0007135233