Vydržanie.

Slovenský právny poriadok umožňuje viaceré spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva. Sú nimi napr. nadobúdanie vlastníckeho práva kúpou, darovaním, dedením, vydržaním, atď..

Vydržanie je často spomínaný pojem, avšak všeobecne nie je právny význam tohto inštitútu veľmi známy.

Ide o špecifický prípad, kedy sa držiteľovi poskytuje zákonná možnosť nadobudnúť vlastnícke alebo iné právo k veci, ktorú dlhodobo užíva, konkrétne hovoríme, že vec vydrží.

Prvým kritériom na to, aby došlo k vydržaniu veci je uplynutie nepretržitej vydržacej doby. Východiskom pre dĺžku tejto doby je rozdelenie podľa toho, o aký predmet vydržania ide. V prvom prípade ak ide o hnuteľnú vec je potrebná nepretržitá vydržacia doba 3 roky. Pri nehnuteľnej veci je táto doba dlhšia, ide o nepretržitú dobu 10 rokov. Do tejto doby sa započíta aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca.

Druhým ešte dôležitejším kritériom, okrem nepretržitého trvania zákonom stanovenej doby, je dobromyseľnosť držiteľa. Držiteľ musí byť dobromyseľný v tom, že mu vec alebo právo patrí. To znamená, že musí existovať preukázateľný právny úkon, od ktorého držiteľ odvodzuje svoju dobromyseľnosť. Od tohto právneho úkonu sa zároveň započalo aj plynutie vydržacej doby. Príkladom takéhoto úkonu je napr. kúpa alebo darovanie od nevlastníka, kedy bol nadobúdateľ dobromyseľný, v tom, že vec nadobudol od vlastníka. (Nadobúdateľ síce vec získal od nevlastníka ale on sa domnieval, že šlo o vlastníka. Nadobúdateľ o svojom nadobudnutí vlastníctva nemal žiadne pochybnosti.)

Dôležitým faktorom dobromyseľnosti je to, že počas vydržacej lehoty nezasiahol žiaden iný subjekt do výkonu práv dobromyseľného držiteľa. Nikto dobromyseľnému držiteľovi neoznámil alebo sa cestou súdu alebo inak nedožadoval, aby dobromyseľný držiteľ prestal užívať predmet vydržania. Týmto oznámením alebo podaním na súd by sa totiž z dobromyseľného držiteľa stal nedobromyseľný držiteľ (pretože by sa dozvedel o tom, že nadobudol vec od nevlastníka) a keďže lehota jeho dobromyseľného užívania ešte neuplynula, nikdy by sa už nestal vlastníkom.

Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný v tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným.

Posledným kritériom je tzv. spôsobilosť predmetu vydržania. Nie je možné vydržať veci, ktoré nemožno vlastniť a veci ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených osôb.

Na to, aby držiteľ nadobudol vlastnícke (alebo iné) právo, musia byť splnené tri základné kritériá. Za prvé zákonom stanovená nepretržitá lehota, za druhé oprávnenosť držby a za tretie spôsobilosť predmetu vydržania. Uplynutie vydržacej doby je okamihom nadobudnutia vlastníckeho (alebo iného) práva.

Trnavsko č. 40, Právna poradňa, 10.10.2008