Susedské práva.

V poslednom článku sme sa venovali otázkam súvisiacim s vecnými bremenami, ktoré patria k právnym prostriedkom obmedzujúcim vlastnícke právo. Medzi právne prostriedky obmedzujúce vlastnícke právo okrem vecných bremien, záložného práva, zádržného práva partia aj veľmi často spomínané susedské práva.

Vlastníkovi veci (nehnuteľnosti) sa susedskými právami ukladajú povinnosti správať sa určitým spôsobom, niečo strpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať za účelom nerušeného výkonu práv iných vlastníkov. Zákon ukladá každému vlastníkovi povinnosť zdržať sa všetkého, čím by výkonom svojho práva nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

Zákon vlastníkom veci výslovne ukladá povinnosť nad mieru primeranú pomerom neobťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami. Vlastník pozemku nemôže takisto nechať vnikať na susediaci pozemok zvieratá.

Vlastníkovi pozemku sa výslovne zakazuje nešetrne alebo v nevhodnom ročnom období odstraňovať zo svojej pôdy korene stromov alebo vetvy stromov, ktoré presahujú na jeho pozemok. Vlastníkovi susediaceho pozemku, teda patrí právo odstraňovať korene a vetvy stromu zo susediaceho pozemku, musí to však urobiť šetrným spôsobom a vo vhodnom ročnom období.

Zákon rieši aj otázku, komu patrí ovocie nachádzajúce sa na prečnievajúcich vetách stromu alebo ovocie, ktoré už spadlo na susedov pozemok. Vlastníkom ovocia je v oboch prípadoch vlastník stromu, na ktorom sa ovocie nachádza alebo ku ktorému ovocie patrilo.

Medzi ďalšie susedské práva patrí právo vlastníka pozemku alebo stavby na vstup na susediaci pozemok alebo stavbu. Toto právo vychádza z potreby údržby alebo obhospodarovania susediacich nehnuteľností. Právo na vstup sa použije aj pri vstupe na susedov pozemok za účelom zberu spadnutého ovocia.

Vlastníkovi sa ďalej zakazuje ohrozovať susedovu stavbu alebo pozemok úpravami vykonávanými na svojom pozemku alebo stavbe bez toho, aby vlastník uskutočnil náležité opatrenia na upevnenie stavby alebo pozemku. Vlastník nesmie napríklad zbaviť susedovu stavbu opory úpravami na svojom pozemku (výkopom alebo inou stavbou).

Za určitých okolností môže súd nariadiť vlastníkovi susediaceho pozemku povinnosť oplotiť svoj pozemok. Toto sa stáva len v prípadoch ak súd dospeje k názoru, že oplotenie pozemku nebude brániť vo výkone susedských práv ostatných vlastníkov nehnuteľností a zároveň sa tým odstráni protiprávny stav, ktorý pretrváva (napríklad pri vnikaní domácich zvierat na susediaci pozemok).

Pri výkone susedských práv môže často krát dôjsť k porušovaniu týchto zákonných práv a povinností alebo k spôsobeniu škody na majetku vlastníkov susediacich nehnuteľností. V takomto prípade je potrebné domáhať sa svojich práv na súde.

Trnavsko č. 37, Právna poradňa, 19.09.2008