Susedské práva II.

Otázka: V tesnej blízkosti ohrady môjho dvora a záhrady si môj sused bez môjho súhlasu a bez môjho vedomia tajne za mojej neprítomnosti doma, postavil postupne: suché WC, udiareň a gril s komínom, ktorý navyše svojou blízkosťou pod drevenou strechou môjho domu, nevyhovuje protipožiarnym predpisom. Ostatné dve stavby už vyše 15 rokov dymom a pachom znepríjemňujú život mojej rodine. V sezóne zakáľačiek ide udiareň takmer nepretržite, pretože sused ponúka svoje „služby“ každému, kto si o ne požiada. Pri svojej žiadosti patričným kompetentným orgánom o odstránenie týchto drobných a nepríjemných stavieb chcem dodržať právny postup. Ako by som mal v takomto prípade postupovať?

Zákon vlastníkovi veci výslovne ukladá povinnosť nad mieru primeranú pomerom neobťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami. Vlastník pozemku teda nemôže vykonávať činnosti, ktorými susedov obmedzuje vo výkone vlastníckeho práva a znepríjemňuje im chvíle odpočinku, dokonca nočného pokoja.

Stavby ako suché WC, murovaný gril s komínom, murovaná udiareň sú drobnými stavbami v prípade, že sú pevne spojené zo zemou alebo že sa na ich osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Na výstavbu takýchto drobných stavieb je potrebné podať ohlásenie drobnej stavby na stavebný úrad, ktorým je v súčasnosti mestský úrad, resp. obecný úrad (spoločný stavebný úrad). Pri realizácii a umiestnení drobnej stavby musia byť takisto ako pri bežnej stavbe dodržané všetky stavebnotechnické požiadavky aj vzhľadom na požiadavky požiarnej ochrany alebo ochrany životného prostredia.

O umiestnení a výstavbe drobných stavieb alebo o ich prípadnom odstránení je teda oprávnený rozhodovať stavebný úrad, ktorý môže vyzvať stavebníka aby takúto stavbu odstránil alebo aby dodatočne ohlásil stavbu.

Stavebný úrad musí napr. aj na návrh preskúmať, či umiestnenie stavby neohrozuje iné nehnuteľnosti alebo majetok a či je v súlade so zákonom a stavebnotechnickými normami.

Ak niekto vykonáva sústavnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku a nemá na takýto výkon vydané povolenie, napr. živnostenské oprávnenie, môže v takomto prípade ísť o neoprávnené podnikanie, a to aj napriek tomu, že činnosť je vykonávaná sezónne. Orgán ktorý vykonáva živnostenskú kontrolu je živnostenský úrad a tento je povinný na základe podnetu kontrolu vykonať.

Okrem tohto postupu je možné sa obrátiť na súd so žalobou, v ktorej vlastník pozemku ktorý je obťažovaný, požiada súd, aby prikázal vlastníkovi susediaceho pozemku viac neobťažovať susedov popolčekom, pachmi, plynmi, parami.

Trnavsko č. 38, Právna poradňa, 26.09.2008