Čo je to podielové spoluvlastníctvo, dá sa zrušiť?

V súčasnom právnom poriadku slovenskej republiky neexistuje viac druhov vlastníckeho práva ako to bolo v minulosti.

Vlastnícke právo všetkých subjektov je rovnoprávne a rovnocenné. Existuje viac spôsobov realizácie vlastníckeho práva, sú nimi výlučné vlastníctvo (vlastníkom je jeden subjekt), podielové spoluvlastníctvo (vlastníkom je viacero subjektov), bezpodielové spoluvlastníctvo (vlastníkmi sú obaja manželia).

Ak je nehnuteľnosť alebo vec v podielovom spoluvlastníctve znamená to, že patrí vlastnícky viacerým subjektom súčasne. Ich vzájomný spoluvlastnícky vzťah je vymedzený podielmi. Tieto podiely predstavujú mieru účasti spoluvlastníka na vlastníctve k veci. Každý spoluvlastník má ideálny podiel na veci. Teda nevlastní určitú, reálnu časť veci. Laicky povedané „zo všetkého na veci mu patrí jeho podiel“.

Spoluvlastnícky podiel je vyjadrený zlomkom alebo percentom. Podiel určuje akou mierou sa spoluvlastník zúčastňuje na hospodárení s vecou, na nákladoch na vec, na úžitkoch, prírastkoch a plodoch veci a aký podiel z predaja veci mu patrí.

O hospodárení s vecou rozhodujú spoluvlastníci, ktorým patrí väčšina počítaná podľa veľkosti podielov. Teda je potrebných súhlas spoluvlastníkov, ktorým patrí viac ako 50% podielov na veci.

V prípade prevodu vlastníckeho práva k veci, ktorá je v spoluvlastníctve je nevyhnutný súhlas všetkých spoluvlastníkov veci. Okrem toho majú spoluvlastníci zákonné predkupné právo na prevádzaný podiel iného spoluvlastníka. To znamená, že v prípade, že sa rozhodne spoluvlastník previesť svoj podiel na tretiu osobu (iná osoba ako sú spoluvlastníci) je povinný najprv tento podiel ponúknuť na predaj ostaným spoluvlastníkom za rovnakých podmienok, ak títo podiel kúpiť odmietnu, môže spoluvlastník predať svoj podiel tretej osobe.

Z predkupného práva existuje výnimka, ktorou je prevod podielu blízkej osobe, na tento prevod sa predkupné právo nevzťahuje.

V prípade, že spoluvlastník nerešpektuje zákonné predkupné právo, takýto prevod je neplatný.

Ak sa podielový spoluvlastníci rozhodnú môžu spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať. Toto môže prebehnúť viacerými spôsobmi.

Spoluvlastníctvo sa dá zrušiť a vyporiadať predovšetkým dohodou spoluvlastníkov. V tomto prípade je potrebný jednomyseľný súhlas všetkých spoluvlastníkov. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť tak, že spoločnú vec rozdelia ak je deliteľná, alebo vec pripadne do vlastníctva jednému zo spoluvlastníkov napríklad za finančnú odmenu.

Druhý spôsob zrušenia a vyporiadania je jeho zrušenie súdom. Súd prihliadne na veľkosť podielov a účelné využitie veci. Z dôvodov osobitného zreteľa a ak zároveň nie je možné vec rozdeliť, výnimočne súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo.

Trnavsko č. 34, Právna poradňa, 22.08.2008