Dá sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov počas manželstva zrušiť alebo upraviť?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov („BSM“) vzniká uzavretím manželstva. Majetok ktorý nadobudli manželia pred uzavretím manželstva patrí do výlučného vlastníctva každého z manželov. Majetok, ktorý nadobudne ktorýkoľvek z manželov počas manželstva patrí do BSM. Z tejto zásady existuje niekoľko výnimiek, je to darovanie jednému z manželov, nadobudnutie vlastníctva jedného z manželov dedením, autorské práva, reštitúcie a veci slúžiace osobnej potrebe a na výkon povolania jedného z manželov. BSM je inštitút, v ktorom obaja manželia vlastnia majetok bez určených podielov. Subjektmi BSM môžu byť len manželia.

Zákon upravuje možnosť dohodou modifikovať (zúžiť alebo rozšíriť) BSM. Od zákonnej úpravy sa môže úprava BSM odchýliť len v nasledovných prípadoch. Manželia môžu dohodou vymedziť rozsah BSM tak, že tento môžu rozšíriť (do BSM zahrnú aj majetok, ktorý by inak patril do ich výlučného vlastníctva) alebo zúžiť (napríklad sa manželia môžu dohodnúť, že nehnuteľnosť nadobudne do výlučného vlastníctva iba jeden z manželov). Manželia si môžu odchýlnym spôsobom upraviť správu spoločného majetku (spoločný majetok bude spravovať iba jeden z manželov alebo, že všetok majetok budú spravovať spoločne). Manželia sa ďalej môžu dohodnúť o tom, že BSM vznikne až ku dňu zániku BSM (dovtedy nadobúdajú obaja manželia všetko do výlučného vlastníctva). Tieto dohody si pre svoju platnosť vyžadujú formu notárskej zápisnice a uzavreté musia byť pred nadobudnutím predmetného majetku.BSM zaniká predovšetkým zánikom manželstva. Výnimočne môže BSM zaniknúť za trvania manželstva. Na návrh jedného z manželov môže súd BSM zrušiť, ak existujú závažné dôvody porušovania dobrých mravov. Druhým dôvodom pre zrušenie BSM počas trvania manželstva je to, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. V oboch prípadoch je samozrejme potrebný návrh na súd, v ktorom sa požaduje zrušenie BSM počas manželstva.BSM môže zaniknúť priamo zo zákona (bez rozhodnutia súdu) v prípade, že bol na jedného z manželov vyhlásený konkurz, alebo bol jeden z manželov odsúdený za trestný čin a bol mu uložený trest prepadnutia majetku.Po zániku BSM dochádza k vyporiadaniu BSM, samotným zánikom BSM sa totiž BSM nevyporiada. Predpokladá sa že manželia sa vyporiadajú predovšetkým dohodou. V prípade, že je predmetom vyporiadania nehnuteľnosť je potrebná písomná forma a vklad do katastra nehnuteľností.Ak sa manželia spoločne nedohodli o vyporiadaní BSM, každý z nich môže dať návrh na súd aby vykonal vyporiadanie.V prípade, že sa v lehote troch rokov od zániku manželstva manželia nedohodnú na vyporiadaní BSM alebo v tejto lehote nevykoná vyporiadanie súd nastáva vyporiadanie priamo zo zákona. Pokiaľ ide o hnuteľné veci nadobúda ich do výlučného vlastníctva ten z manželov, ktorý ich výlučne užíva, čo sa týka hnuteľných vecí, ktoré neužíva ani jeden z manželov výlučne a všetkých nehnuteľností nadobudnú ich obaja manželia do podielového spoluvlastníctva, každý v podiele ½.

Trnavsko č. 35, Právna poradňa, 29.08.2008