Ako postupovať pri prevode vlastníctva k nehnuteľnosti?

Pred tým ako sa pustíte do prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Vám v krátkosti popíšeme postup akým sa takýto prevod realizuje.

Pred uzavretím riadnej zmluvy prevádzajúci a nadobúdateľ obyčajne uzavrú zmluvu o budúcej zmluve alebo podobnú zmluvu, v ktorej si dohodnú jednotlivé podmienky prevodu (kúpnu cenu, dobu do kedy sa riadna zmluva musí uzavrieť, do kedy sa prevádzajúci z nehnuteľnosti vysťahuje, kto bude platiť správne poplatky). Uzavretie tejto zmluvy nie je podmienkou pre prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Táto zmluva ostáva v rukách prevádzajúceho a nadobúdateľa a neodovzdáva, neregistruje sa na žiadnom úrade.

Zmluvou o budúcej zmluve sa fakticky a aj právne zaviažu obe zmluvné strany uzavrieť riadnu zmluvu. Účelom zmluvy o budúcej zmluve podľa §50a Obč. zák. je zabezpečiť budúce nadobudnutie vlastníctva k nehnuteľnosti a splnenie podmienok zmluvy o budúcej zmluve.

Ak do dohodnutej doby nedôjde k uzavretiu riadnej zmluvy, možno sa domáhať na súde do jedného roka od kedy najneskôr malo dôjsť k uzavretiu riadnej zmluvy, aby vyhlásenie vôle jednej zo zmluvných strán bolo nahradené súdnym rozhodnutím. To znamená, že súd môže rozhodnúť za prevádzajúceho alebo nadobúdateľa, že dochádza k uzavretiu zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podľa ustanovení dohodnutých v zmluve o budúcej zmluve (cena, vysťahovanie, poplatky).

Ak dôjde k uzavretiu riadnej zmluvy prevádzajúci ju musí podpísať úradne overeným podpisom u notára alebo na matrike (mestský alebo obecný úrad). Nadobúdateľ podpisuje zmluvu bežným podpisom. Samotným podpisom zmluvy o prevode vlastníckeho práva však v súčasnosti nedochádza k prevodu vlastníckeho práva. Je nevyhnutné podať návrh na vklad na mieste príslušnú Správu katastra Katastrálneho úradu aby povolila a zapísala vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

K návrh na vklad je potrebné pripojiť zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v počte vyhotovení, ktorý zodpovedá počtu účastníkov prevodu plus dve vyhotovenia.

Je možné si vybrať medzi dvoma spôsobmi vkladu vlastníctva. Je to bežný vklad, ktorý trvá podľa zákona do 30 dní, avšak praxou býva, že Správa katastra pre množstvo návrhov nestihne vklad v tejto lehote vykonať (správnym poplatok 2.000,-Sk). Druhý spôsob vkladu je zrýchlený vklad, ktorý trvá do 15 dní a v zásade sa táto lehota nepredlžuje, skôr naopak (správny poplatok 8.000,- Sk). Po povolení vkladu vlastníckeho práva a po jeho zápise do katastra nehnuteľností sa nadobúdateľ stáva vlastníkom nehnuteľnosti.

Trnavsko č. 33, Právna poradňa, 15.08.2008