Darovanie.

Darovanie je veľmi často používaný inštitút. Týka sa nie len darovania vo všeobecnosti ale i otázok darovania medzi príbuznými, manželmi, možnosti odmietnutia alebo vrátenia daru či neplatnosti darovacej zmluvy. V tomto článku sa preto stručne dotkneme najzákladnejších a najčastejšie kladených otázok.

Základnými črtami darovania je vo všeobecnosti dobrovoľnosť a bezplatnosť, pričom bezplatnosťou rozumieme, že obdarovanému nevzniká žiadna právna povinnosť poskytnúť za dar odplatu.

Pri darovaní sú zmluvnými stranami darca na jednej strane a obdarovaný na strane druhej. Tu je vhodné podčiarknuť, že nejde teda o jednostranný právny úkon, ako sa mnohí domnievajú. Teda pri darovaní je potrebné nie len samotné dobrovoľné odovzdanie veci darcom obdarovanému, ale aj dobrovoľne prejavený súhlas obdarovaného dar do vlastníctva prijať. To znamená, že napr. pri darovaní nehnuteľnosti je potrebné uzavrieť písomne darovaciu zmluvu, ktorú musí podpísať aj darca aj obdarovaný.

Rovnako ako pri iných prevodoch vlastníckeho práva, tak aj pri darovaní vznikajú zmluvným stranám určité práva a povinnosti. Ide napríklad o povinnosť darcu odovzdať dar obdarovanému, takisto povinnosť darcu upozorniť obdarovaného na vlastnosti veci a na vady, o ktorých darca vie. Ak obdarovanému vznikne škoda v dôsledku toho, že darca neoboznámil obdarovaného o vlastnostiach veci, zodpovedá za škodu darca.

Darovacia zmluva je neplatná, ak sa má plniť až po darcovej smrti. Takisto je neplatná ak ide o podmienenú darovaciu zmluvu napr. tak, že obdarovaný nadobudne dar do vlastníctva až potom čo uzavrie manželstvo s určitou osobou.

Pokiaľ ide o formu darovacej zmluvy, písomné vyhotovenie sa vyžaduje, ak je predmetom daru nehnuteľnosť (v tomto prípade nadobúda obdarovaný vlastnícke právo k nehnuteľnosti vkladom do katastra nehnuteľností). Písomné vyhotovenie darovacej zmluvy sa taktiež vyžaduje ak ide o hnuteľnú vec ale k odovzdaniu veci nedôjde pri darovaní.

V určitých výnimočných prípadoch je darca oprávnený od obdarovaného žiadať vrátenie daru. Takýto nárok sa zväčša uplatňuje na súde, kde dochádza k dokazovaniu splnenia podmienok, ktoré určuje zákon. Prvým dôvodom na vrátenie daru je, že obdarovaný sa správa k darcovi alebo k členovi jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Druhým dôvodom na vrátenie daru je prípad ak má dar vady, na ktoré darca obdarovaného neupozornil a teda o nich obdarovaný nevedel.

Pokiaľ ide o darovanie daru počas manželstva, treba rozlišovať dve riešenia. V prípade ak je dar darovaný výslovne jednému z manželov dar nadobúda do výlučného vlastníctva len obdarovaný manžel napriek tomu, že existuje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a bežne majetok nadobúdajú do toho spoluvlastníctva. V prípade ak sú obdarovaní výslovne obaja manželia spoločne, dar nadobúdajú do podielového spoluvlastníctva napriek tomu, že ostatný majetok nadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Trnavsko č. 39, Právna poradňa, 03.10.2008