Ako zriadiť vecné bremeno?

Vecné bremená patria medzi vecné práva k cudzej veci, a sú to tzv. práva tretích osôb.

Vecné bremená sú právne vzťahy, na základe ktorých vlastníkovi nehnuteľnosti vzniká povinnosť niečo strpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať v prospech niekoho iného. Tieto povinnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa. To znamená, že pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sa prevádza aj vecné bremeno, ktoré sa na nehnuteľnosť vzťahuje.

Existujú dva „druhy“ vecných bremien.
Prvým je zriadenie vecného bremena, ktoré je spojené s určitou nehnuteľnosťou. Dalo by sa laicky povedať, že vecné bremeno je zriadené v prospech nehnuteľnosti. Typickým príkladom je napríklad vecné bremeno prechodu alebo prejazdu po ceste cez cudzí pozemok. Takéto vecné bremeno sa spravidla zriaďuje tak, že je spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti a teda, že sa zriaďuje v prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti (oprávnený z vecného bremena), ku ktorej sa má oprávnený z vecného bremena dostať cestou cez cudzí pozemok (vlastník tohto pozemku je povinný z vecného bremena).
Druhým je zriadenie vecného bremena v prospech určitej osoby, teda patriace určitej osobe. Typickým príkladom je napríklad vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti. Takéto vecné bremeno vždy patrí iba konkrétnej osobe. Povinným z vecného bremena je teda vždy vlastník nehnuteľnosti na ktorej sa vecné bremeno zriadi. A oprávnený z vecného bremena je buď vlastník určitej (susediacej) nehnuteľnosti alebo určitá osoba.

Spôsoby ktorými sa zriaďuje vecné bremeno sú tri.
Vecné bremeno sa zriaďuje zmluvou, ktorú spoločne uzatvárajú povinný a oprávnený z vecného bremena. Táto zmluva musí mať písomnú formu a podpis povinného z vecného bremena musí byť úradne overený. Vzhľadom k tomu, že vecné bremeno je vecné právo k nehnuteľnosti na jeho zriadenie zmluvou je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Vklad sa realizuje obdobne ako pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
Vecné bremeno môže zriadiť svojim rozhodnutím súd v dvoch prípadoch. Pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, keď súd svojim rozhodnutím nehnuteľnosť rozdelí a zriadi vecné bremeno prechodu a prejazdu v prospech každodobého vlastníka novovzniknutej nehnuteľnosti. Alebo v prípade neoprávnenej stavby súd môže rozhodnúť aj tak, že zriadi vecného bremena v prospech každodobého vlastníka stavby.
Vecné bremeno môže ďalej zriadiť priamo zákon (napr. pri umiestňovaní dopravných značiek na nehnuteľnostiach), môže ho zriadiť v závete poručiteľ, môže sa zriadiť dohodou dedičov v dedičskom konaní alebo je možné vecné bremeno dlhodobým dobromyseľným užívaním nehnuteľnosti vydržať.

Trnavsko č. 35, Právna poradňa, 05.09.2008