Ako upraviť vecného bremeno prechodu.

Vzhľadom na to, že sme obdržali od našich čitateľov viacero otázok na tému vecných bremien, rozhodli sme sa v tejto téme pokračovať a na niektoré otázky reagujeme.

Stali sme sa s manželom vlastníkmi nehnuteľnosti, ktorá má na sebe ťarchu: Vecné bremeno – právo prechodu cez parcelu na vedľajšiu parcelu. Môžete vysvetliť, čo tento pojem znamená? Je rozdiel medzi právom prechodu a právom prejazdu?

Vecné bremeno sa zriaďuje zmluvou, rozhodnutím súdu, zo zákona, závetom, dohodou dedičov v dedičskom konaní alebo vecné bremeno je možné dlhodobým dobromyseľným užívaním nehnuteľnosti vydržať. Preto je potrebné v prvom rade vychádzať z toho, akým spôsobom bolo toto vecné bremeno zriadené a ako je konkrétne ustanovenie vecného bremena formulované. V prípade, že ustanovenie obsahuje len spomenuté vecné bremeno prechodu peši a žiadne iné právo, patrí oprávnenému právo prechodu peši cez pozemok povinného. Ak výslovne nie je ustanovené inak, nie je oprávnený cez pozemok povinného jazdiť žiadnym dopravným prostriedkom.

Je možné, ak cez náš pozemok musíme na základe bremena umožniť prechod, vymedziť uličku, cez ktorú sa tam oprávnená osoba dostane?

Ak nie je ustanovené inak patrí oprávnenému právo prechodu cez pozemok v celej jeho šírke a dĺžke. To znamená, že ak v ustanovení nie je uvedené bližšie vymedzenie priestoru v rámci pozemku, po ktorom je oprávnený pešo prechádzať z právneho hľadiska platí, že je oprávnený prechádzať po celom pozemku. Tu je však potrebné hľadieť zároveň na technické požiadavky oprávneného a vzhľadom k nim by bolo možné prechod oprávneného po pozemku „upraviť“. Je potrebné hľadieť na to, aký skutočný význam má vecné bremeno. Jeho význam je v prístupe pešo k nehnuteľnosti, nie v „prechádzkach po susedovej záhrade“.

Máme v pláne na našom pozemku vytvoriť oplotením asi metrovú uličku, kadiaľ bude prístup na ich pozemok a zároveň nebudú prechádzať priamo cez náš dvor. Existujú nejaké pravidla takéhoto bremena? Neporušíme tým nejaký zákon?

Je možné technicky upraviť prístupovú cestu cez pozemok povinného pre oprávneného takým spôsobom, aby mu čo najlepšie vyhovovala pre prístup na pozemok. Tým sa nemyslí, že musí byť najkratšia, ale to, že pri prechode po nej a pri jej vyústení na pozemok oprávneného, nemôže byť právo oprávneného ani najmenej obmedzené.

Povinný z vecného bremena znáša svoje povinnosti po celú dobu existencie vecného bremena. Ak teda dôjde k zmenám na pozemku oprávneného, ktoré si zároveň vyžiadajú úpravu prístupu cez pozemok povinného, je potrebné hľadieť na to, že oprávnený má právo na prechod po pozemku povinného v celej jeho šírke a dĺžke.

Oprávnený nemôže svojim prechodom po pozemku povinného nad mieru obmedziť povinného na jeho právach.

Trnavsko č. 36, Právna poradňa, 12.09.2008