Právne poradenstvo


Advokátska kancelária JUDr. Miroslava Michaličku vykonáva odborné právne poradenstvo, právnu pomoc, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych analýz a správa majetku klientov. Advokátska kancelária poskytuje poradenstvo a prípravu dokumentov v tých právnych odvetviach, v ktorých poskytuje svojim klientom aj zastupovanie.

Odborné právne poradenstvo vykonávame najmä v týchto právnych odvetviach:

 1. obchodné právo
  • spisovanie a pripomienkovanie zmlúv (obchodné záväzkové právo)
  • právo obchodných spoločností (zakladanie, zmeny a transformácie obchodných spoločností)
  • likvidácie spoločností
 2. insolvenčné (konkurzné, reštrukturalizačné a oddlžovacie) právo
  • analýza subjektu pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu, alebo povolenia reštrukturalizácie
  • analýza predĺženia spoločnosti, analýza platobnej neschopnosti, posudzovanie odporovateľnosti právnych úkonov
  • analýza reštrukturalizačného posudku, reštrukturalizačného plánu a reštrukturalizačného procesu a metód reštrukturalizácie
  • analýza konkurzného konania
 3. občianske právo
  • spisovanie a pripomienkovanie zmlúv (záväzkové právo)
  • zabezpečovanie záväzkov
  • majetkové právo, podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo
  • vecné práva a práva k nehnuteľnosťami
  • exekučné právo
  • ochrana osobnostných práv
 4. medzinárodné obchodné a súkromné právo
  • medzinárodné záväzkové vzťahy
  • uznanie výkonu rozhodnutia cudzieho štátneho orgánu
 5. správne právo
  • právne analýzy procesov správnych orgánov
  • právne analýzy disciplinárnych a priestupkových procesov
 6. pracovné právo
  • príprava zmlúv a dohôd z oblasti pracovného práva a práva odborových organizácii
  • právne analýzy pracovnoprávnych sporov a procesov
 7. trestné právo
  • právne analýzy konaní a procesov hraničiacich s trestnou zodpovednosťou
  • právne analýzy hospodárskej a ekonomickej kriminality
  • právne analýzy poškodzovania veriteľa a konkurzných trestných činov
 8. rodinné právo
  • príprava rodičovských dohôd o úprave práv a povinností k maloletým deťom
  • právne analýzy rodinnoprávnych vzťahov